کلمه کلیدی - سقف کاذب نواری_1 :سقف کاذب دامپا

از مهمترین ویژگیهای سقف کاذب دامپا در مقایسه با سقف کاذب نواری pvc بدون سازه میانی امکان دسترسی به فضای بالای سقف کاذب می باشد البته همزمان با اجرای این نوع سقف کاذب امکان نصب دریچه دسترسی ٬ انواع ر

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah