نمونه طرح های پرده شید- Shade Blinds :


نمونه پرده های توری - پشت فوم دار و توری شید که قیمت آنها هر متر مربع 35000 تومان می باشد در صورت انتخاب کد مورد نظر را بطور کامل بر روی کاغذ نوشته و با بخش فروش شرکت تماس بگیرید

shade 2489-A1
shade 2606-A1
shade 2606-A2
پرده شید 2606-B1
shade 2606-B2
shade 2701-A1
shade 2701-A2
shade 2701-A3
shade 2701-B1
shade 2702-B2
shade 2703-A2
shade 2703-A3
shade 9001-A2
shade 9001-A3
shade 26301-A1
shade 26301-A3
shade 26301-A6
shade 26308-A1
shade 26308-A2
shade 26308-A3
پرده شید توری 26308-B1
شید توری 26308-B2


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah