آسمان مجازی - گالری تصاویر اجرای سقف کاذب تصویری - آسمان نما :


گالری تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده از آسمان مجازی - سقف کاذب تصویردار در بالای یونیت های دندانپزشکی در کلینیک دهان و دندان و بوتیک ها و سالن ورزش

از آنجا که تصاویر بصورت غیر حرفه ای گرفته شده در برخی از عکسها در زوایای مختاف شاهد تغییر رنگ هستیم که مربوط بهه دوربین می باشد

آسمان نما - آسمان مجازی
آسمان نما - آسمان مجازی
آسمان نما - آسمان مجازی
آسمان نما - آسمان مجازی
آسمان نما - آسمان مجازی
آسمان نما-سالن ورزش
آسمان نما-سالن ورزش
آسمان نما-سالن ورزش
آسمان نما-سالن ورزش
آسمان نما-سالن ورزش
آسمان نما-بونیت دندانپزشکی
آسمان نما-بونیت دندانپزشکی
آسمان نما-بونیت دندانپزشکی
آسمان نما-بونیت دندانپزشکی
آسمان نما-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
آسمان مجازی-بونیت دندانپزشکی
سقف کاذب آسمان مجازی-بوتیک
سقف کاذب آسمان مجازی-بوتیک
سقف کاذب آسمان مجازی-بوتیک
سقف کاذب آسمان مجازی-بوتیک
سقف کاذب آسمان مجازی-بوتیک
سقف کاذب تصویری-حسینیه فاطمیه
سقف کاذب تصویری-حسینیه فاطمیه
سقف کاذب تصویری-حسینیه فاطمیه
آسمان نما
آسمان نما
آسمان نما
آسمان نما
آسمان نما
آسمان نما
آسمان نما


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah